passend onderwijs
PPO Delflanden en passend onderwijs
Alle schoolbesturen in Nederland hebben van het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap de opdracht gekregen om in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs te gaan verzorgen voor alle leerlingen in de eigen regio. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van samenwerkingsverband PPO Delflanden. Hierin zijn regulier en speciaal onderwijs bestuurlijk samengebracht en werken aangesloten schoolbesturen samen. Waar nodig wordt dit aangevuld met samenwerking met bijvoorbeeld gemeente en lokaal jeugdbeleid.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.
Het samenwerkingsverband PPO Delflanden wil met scholen en ouders dit voor ieder kind realiseren.


Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Op de school waar het kind aangemeld is, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. In het samenwerkingsverband PPO Delflanden worden ouders van begin af aan betrokken  en scholen gaan intensiever samenwerken.  De extra ondersteuning wordt door de scholen binnen het samenwerkingsverband zelf georganiseerd. Waar dit niet mogelijk is, heeft het samenwerkingsverband PPO Delflanden afspraken met andere scholen en/of samenwerkingsverbanden.

Basisondersteuning.
De scholen hebben binnen het samenwerkingsverband PPO Delflanden afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Basisondersteuning is wat iedere school aan ondersteuning gaat bieden. Voor ouders wordt de komende jaren hiermee helder wat zij kunnen verwachten van scholen.
Scholen en ouders kunnen gebruik maken van een helpdesk. Preventief ondersteuners zijn beschikbaar voor de scholen.


Speciale lesplaatsen.
Het blijft mogelijk om kinderen een onderwijsplek te blijven geven in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband PPO Delflanden spreken we dan over speciale lesplaatsen.

Van ondersteuningsvraag naar arrangement/ speciale lesplaats.
Als blijkt dat kinderen meer nodig hebben dan basisondersteuning worden ouders betrokken bij het doorlopen van het gehele proces om te komen tot een arrangement of speciale lesplaats.
Samengevat gaat dit als volgt.
  • Vaststellen of basisondersteuning wel of niet toereikend is.
  • Lokale ondersteuningsadviseur van het samenwerkingsverband gaat hierover in gesprek met de school.
  • De school is vanuit het leerlingvolgsysteem dat zij hanteren begonnen met de invulling van het groeidocument.
  • Indien vastgesteld is dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, worden er gesprekken gepland met ouders, basisschool, de lokale ondersteuningsadviseur en eventueel een andere expert.
  • Bij een route naar een speciale lesplaats wordt ook een vertegenwoordiger van de school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs uitgenodigd.
  • Alle betrokken gaan samen een ontwikkelingsperspectief maken.
  • Hierin wordt beschreven wat het kind nodig heeft om tot goed onderwijs te kunnen komen en op welke lesplaats dat het beste kan.
  • Bij een arrangement op de basisschool waar het kind al zit, kan bij een goed samengesteld ontwikkelingsperspectief  snel een besluit worden genomen.
  • Bij een speciale lesplaats gaat het ontwikkelingsperspectief naar de toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband. Deze beoordeelt het ontwikkelingsperspectief dat door alle betrokkenen gezamenlijk is gemaakt.
  • Een toelaatbaarheidsverklaring zal, uitgezonderd bepaalde doelgroepen, altijd tijdelijk zijn. Met ouders en scholen wordt hierover altijd gesproken. Zij brengen hierover een advies uit.

Aanmelding school
Ouders kiezen de school die de ouders voor het kind geschikt vinden. Ouders melden het kind minimaal 10 weken van tevoren schriftelijk aan. In de schoolgids staat welke ondersteuning de school kan bieden. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of een  kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor het kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in overleg met ouders.

 

Vacature lid OPR
Wij zoeken enthousiaste  leden voor de Ondersteuningsplanraad!
Planning 2018-2019
De PPO agenda voor 2018-2019 is gereed. U treft deze hieronder aan.
Privacywetgeving
In het kader van het privacybeleid van PPO Delflanden zijn we bezig met aanpassingen van de wet AVG.
Wij hanteren een stroomschema om na te gaan of wij voldoen aan deze wet.
Ondersteuningsplan 2017-2021
Hieronder treft u het ondersteuningsplan voor 2017-2021, waarin wij onze koers voor de komende vier jaar presenteren.  


Passend onderwijs
Deze animatie van het ministerie van OCW legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. 


 

Zoeken
Doorzoek de website