toelaatbaarheidscommissie
Inleiding algemeen
Sinds 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband (SWV) voor passend onderwijs over de toelaatbaarheid van een leerling tot speciaal basisonderwijs (sbo) of tot speciaal onderwijs (SO). Als het SWV beslist dat een leerling toelaatbaar is, wordt een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling afgegeven. De criteria voor het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) zijn niet wettelijk bepaald. Het SWV dient zelf de criteria en de procedure te bepalen voor het afgeven van een TLV. Ook bepaalt het SWV de duur van de TLV.


Wet en regelgeving

Het samenwerkingsverband heeft in elk geval als taak:
Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs in een speciale lesplaats (een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of het speciaal onderwijs), op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.
 
Het samenwerkingsverband draagt zorg voor dat deskundigen in elk geval het samenwerkingsverband adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot een speciale lesplaats. De deskundigen zijn een orthopedagoog of psycholoog en afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige: kinder  – of jeugdpsycholoog, een pedagoog een kinderpsychiater, een maatschappelijk werkster of een arts.
 
Het samenwerkingsverband stelt een adviescommissie in, die adviseert over bezwaarschriften betreffende beslissingen van het samenwerkingsverband  over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan een speciale lesplaats.
 
Algemeen
PPO Delflanden heeft een toelaatbaarheidscommissie met een brede expertise m.b.t. de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. De voorzitter en de leden zijn allen onafhankelijk van de (speciale) scholen die deel uit maken van PPO Delflanden en leggen verantwoording af aan de directeur. De commissie wordt administratief ondersteund door het stafbureau.

 De toelaatbaarheidscommissie heeft als  taak te beoordelen of het eindadvies (het ontwikkelingsperspectief  in het groeidocument)  van de leden van het overleg (aanvragende school, ouders van de leerling, beoogde speciale school,  Lokale ondersteuningsadviseur: eerste deskundige, eventueel aangevuld met externen) alle noodzakelijke onderdelen bevat en of de processtappen  volledig en zorgvuldig zijn doorlopen. In het Kaderdocument van PPO Delflanden (te vinden op deze website onder de knop ondersteuning-belangrijke documenten) is het proces beschreven.
   Bezwaar
  Tegen de beslissing van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van de leerling tot een speciale lesplaats kan door de betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur bezwaar worden ingediend.
  Elk samenwerkingsverband  is vanaf 1 augustus 2014 wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben.Deze adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar.

   PPO Delflanden is aangesloten bij de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so te Utrecht (LBT).

  Indien u bezwaar heeft tegen een TLV- uitspraak kunt u binnen zes weken na dagtekening bij SWV Passend Primair Onderwijs Delflanden schriftelijk bezwaar aantekenen.
  Het bezwaarschrift dient te bevatten:
  • Naam en adres van de belanghebbende;
  • Datum en handtekening;
  • Een kopie van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • De argumenten voor bezwaar.
   
  Werkproces Toelaatbaarheidscommissie
  1. Beoordelen het groeidocument op volledigheid  en zorgvuldigheid aan de hand van het Kader PPO Delflanden Hoofdstuk 4 (paragraaf 4.1 t/m 4.6)
  1a. Het proces: zijn de processtappen volledig en zorgvuldig doorlopen?
  1b. De inhoud : is het Groeidocument/OPP volledig en kwalitatief goed (integratief beeld; onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuning die de leerling nodig heeft)?
   
  2. Beoordelen advies Leerling vervoer.

  3. Beoordelen advies tijdelijkheid. 

  4. Onderbouwing advies tweede deskundige. 

  5. Besluit door de voorzitter toelaatbaarheid commissie op basis van de voorgaande punten.
   

  Vacature lid OPR
  Wij zoeken enthousiaste  leden voor de Ondersteuningsplanraad!
  Planning 2018-2019
  De PPO agenda voor 2018-2019 is gereed. U treft deze hieronder aan.
  Privacywetgeving
  In het kader van het privacybeleid van PPO Delflanden zijn we bezig met aanpassingen van de wet AVG.
  Wij hanteren een stroomschema om na te gaan of wij voldoen aan deze wet.
  Ondersteuningsplan 2017-2021
  Hieronder treft u het ondersteuningsplan voor 2017-2021, waarin wij onze koers voor de komende vier jaar presenteren.  


  Passend onderwijs
  Deze animatie van het ministerie van OCW legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. 


   

  Zoeken
  Doorzoek de website