Hoe kan het bureau van het samenwerkingsverband ondersteunen?

We hebben het hier specifiek over het bureau van het samenwerkingsverband omdat het gehele samenwerkingsverband wordt gevormd door het netwerk van de deelnemende scholen en schoolbesturen, de bureauorganisatie van PPO Delflanden en de partners van het jeugddomein (gemeente, leerplicht, CJG, GGD enz.). Bij de realisatie van passend onderwijs in de regio hebben de directie en de medewerkers van het bureau enerzijds en de schoolbesturen, hun directeuren, intern begeleiders en alle overige teamleden anderzijds ieder én gezamenlijk verantwoordelijkheden. Passend onderwijs doen we samen!

 

De scholen uit de regio hebben binnen het samenwerkingsverband afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Basisondersteuning is wat iedere school minimaal aan ondersteuning gaat bieden. Dit maakt het voor scholen duidelijk wat er van hen wordt verwacht. Ook maakt het voor ouders helder wat zij mogen verwachten van scholen.

 

Vanuit het bureau kunnen scholen gebruik maken preventief ondersteuners, ambulant ondersteuners en lokale ondersteuningsadviseurs.

Preventief ondersteuners richten zich voornamelijk op ondersteuning van leerkrachten. Wanneer er een hulpvraag is rond een leerling dan komt de preventieve ondersteuner een aantal keer (maximaal 4 keer) naar de school. De taken zijn het behandelen van de ondersteuningsvraag, handelingsadviezen geven en zorg dragen voor professionalisering.

Voor het aanvragen van preventieve ondersteuning gebruikt u het formulier Preventieve ondersteuning.

 

De ambulant ondersteuners worden vooral ingezet bij de uitvoering van intensieve arrangementen. Zij leveren expertise aan leerkracht, interne begeleider en ouder. In de schoolpraktijk kunnen zij een leerling voor een korte periode ondersteunen om een bepaald ontwikkelingsdoel te behalen. Het gaat dan nadrukkelijk om specialistische begeleidingsvormen die de leerkracht en/of onderwijsassistent niet kan bieden. Ook geven de ambulant ondersteuners informatie aan schoolteams en ouders over de specifieke ondersteuningsbehoeften en/of beperkingen van een kind.

 

De lokale ondersteuningsadviseur heeft een rol bij het toekennen van arrangementen en verwijzing naar een speciale lesplaats. Zij nemen onder andere deel aan de schoolondersteuningsteams en treden op als trajectbegeleider richting ouders en leerkrachten.

 

Scholen (en ouders) kunnen gebruik maken van de helpdesk van het samenwerkingsverband. De helpdesk is telefonisch bereikbaar via 015-2568710 en via het e-mailadres helpdesk@ppodelflanden.nl.