Missie en visie

“Samen realiseren we in de regio Delflanden voor ieder kind passend onderwijs.”
Daarbij is voor ons leidend:

‘We denken in mogelijkheden en onderzoeken wat het kind nodig heeft om optimaal te profiteren van het onderwijs. We doen dit samen met de ouders en de leerling en werken intensief samen met onze gemeentelijke partners en jeugdhulp.’

 

Goed onderwijs

Passend onderwijs gaat eigenlijk over goed onderwijs. Onderwijs dat kinderen uitdaagt om te leren en zich te ontwikkelen. Goed onderwijs dat past bij de ontwikkelingsmogelijkheden, talenten en beperkingen van kinderen. Het belang van het kind staat altijd centraal! Passend onderwijs vindt plaats in de klas. We gaan uit van de verschillen die tussen scholen bestaan. Maar hebben wel met elkaar de ambitie om het vastgestelde niveau van basisondersteuning te behalen. Elke school heeft hierin haar eigen ontwikkeltraject. Het bureau van het samenwerkingsverband heeft hierbij een ondersteunende en faciliterende rol.

Nog meer dan voorheen zoeken we naar de verbinding met de gemeentelijke partners en jeugdhulp. De verbinding tussen onderwijs en jeugd is ook van belang voor de groep leerlingen die een onderwijs-jeugdhulp arrangement nodig hebben. Die arrangementen moeten in multidisciplinair overleg tot stand komen en snel beschikbaar zijn om kind, ouders en school te ondersteunen.

 

Thuisnabij onderwijs

We streven ernaar om zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij passend onderwijs te bieden. Dat kan regulier of speciaal (basis) onderwijs zijn. We willen vooral de expertise naar de leerling brengen. Dat kan gaan om individuele ondersteuning, maar ook om de professionalisering van de leerkrachten en/of schoolteams.

 

Echte samenwerking

Passend onderwijs realiseren we samen. We doen onze naam eer aan, we zijn een SAMENwerkingsverband. Want alleen door intensief samen te werken, kunnen we onze missie bereiken. De samenwerking is niet alleen zichtbaar in de verbinding tussen scholen en ouders, maar ook tussen de scholen, de gemeenten en jeugdhulp. We maken écht werk van samenwerking door elkaar te stimuleren, te helpen, aan te spreken, van elkaar te leren en verantwoording aan elkaar af te leggen. We willen een lerende (netwerk)organisatie zijn. Het leren van en met elkaar staat centraal. Bij de verdere ontwikkeling van passend onderwijs voor alle leerlingen in deze regio steken we nadrukkelijk in op een combinatie van het faciliteren van leren en professionalisering.

 

Kinderen leven in drie milieus: school, gezin en vrije tijd. De gezinssituatie heeft invloed op de ontwikkeling en het leren van kinderen. Daarom is een sterke verbinding tussen school – kind en ouder essentieel. We hebben de ambitie dat alle scholen echt inhoud geven aan educatief partnerschap met ouders. Dat betekent dat ouders daadwerkelijk vanaf het begin als partner worden gezien en niet alleen geïnformeerd worden op het moment dat er zich problemen aandienen.

 

Speciaal (basis)onderwijs

Voor een deel van de kinderen die op het speciaal onderwijs zijn aangewezen hebben we voorzieningen binnen de eigen regio. De twee SBO scholen in Delft werken intensief samen, waardoor er steeds meer als één SBO voorziening in Delft gewerkt wordt. Voor de regio Pijnacker- Nootdorp/Lansingerland staat een SBO school in Pijnacker. Met de scholen voor speciaal basisonderwijs is afgesproken om zich verder te ontwikkelen tot een expertisecentrum.

Voor kinderen met complexe onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag en psychiatrie werken we samen met voorzieningen in Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Het is onze ambitie om meer kinderen, die nu buiten de regio onderwijs volgen, dichter bij hun woongebied onderwijs aan te kunnen bieden.

 

Bovenstaande is een samenvatting van onze missie en visie. De volledige versie kunt u vinden in ons Ondersteuningsplan.