Ondersteuningsplanraad (OPR)

Wat doet een OPR?

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft volgens de Wet passend onderwijs de taak om per vier jaar instemming te geven op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In het ondersteuningsplan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. De OPR volgt in de tussenliggende jaren ook de voortgang van het ondersteuningsplan.

 

Hoe is de OPR georganiseerd?

De OPR heeft een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele stukken staat onder meer beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid en zullen verlopen en hoe er gestemd wordt. De OPR kiest een voorzitter en een secretaris uit haar midden.

 

Kan iederen lid worden van de OPR?

De leden van de OPR moeten ouders of personeelsleden zijn van een school in het samenwerkingsverband. Dat is zo geregeld in de Wet Passend Onderwijs en in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De leden van de OPR worden afgevaardigd door de (gezamelijke) medezeggenschapraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet uit één van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

 

De OPR van Samenwerkingsverband PPO Delflanden

De OPR van ons samenwerkingsverband bestaat uit 16 personen, te weten 8 ouders en 8 onderwijspersoneelsleden.

 

Oudergeleding – vrije zetel – Femke van der Velden

Oudergeleding – kleine school – Corinne van Marle

Oudergeleding – grote school – Caroline Tas-v.d. Krogt

Oudergeleding – SO – Rineke van Zuthem-Soerel

Oudergeleding – SBO – vacature

Oudergeleding – Lansingerland – vacature

Oudergeleding – Pijnacker-Nootdorp – Joca le Grand

Oudergeleding – Delft – vacature

 

Personeelsgeleding – vrije zetel – Elles Bosboom

Personeelsgeledeing – kleine school – vacature

Personeelsgeleding – grote school – vacature

Personeelsgeleding – SO – Marijke de Roos

Personeelsgeleding – SBO – Myra Massar-Abbing

Personeelsgeleding – Lansingerland – Daphne v.d. Werken

Personeelsgeleding – Pijnacker-Nootdorp – vacature

Personeelsgeleding – Delft – Elles den Held

 

Op dit moment zijn er meerdere vacatures voor de OPR. Informatie over deze vacatures kunt u hier lezen.

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de OPR. Dit kan via de voorzitter of de secretaris:

 

Voorzitter, Corinne van Marle, voorzitter.opr@ppodelflanden.nl

Ambtelijk secretaris, Annemiek den Os, secretaris.opr@ppodelflanden.nl

 

Vergaderingen en activiteiten

De OPR vergadert drie keer per schooljaar. De data waarop de vergaderingen plaatsvinden vindt u in de planning en in de agenda op deze website. 

Agenda's en verslagen van de OPR  vindt u onderaan deze pagina.