Samenwerking met ouders

Passend onderwijs is onderwijs dat past bij leerlingen én bij de ouders die achter deze leerlingen staan. Een goede relatie tussen school en ouders is van groot belang voor alle partijen. Ouders en school zien we als gelijkwaardige (maar niet gelijke) partners, die gedurende de tijd dat een kind op school zit, elkaar beter willen leren kennen, met elkaar in gesprek gaan en blijven, en samenwerken. Dit alles in het belang van het kind.

Wij behandelen ouders als educatief partner. Dat betekent veel meer dan het tijdig betrekken van ouders op het moment dat de leerling extra aandacht nodig heeft. Educatief partnerschap start op het moment dat de leerling op de school wordt toegelaten. We hebben deze afspraken gemaakt:

 • School en ouders informeren elkaar tijdig en regelmatig over de ontwikkeling en het leren van het kind.
 • Ouders zijn aanwezig bij de gesprekken in het schoolondersteuningsteam over hun kind.
 • Ouders hebben toestemming gegeven en zijn betrokken bij een traject preventieve ondersteuning.
 • Ouders kunnen gebruik maken van de helpdesk van PPO Delflanden met betrekking tot vragen rondom de basisondersteuning.
 • Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt aan de medezeggenschapsraad voor advies voorgelegd.

Op het moment dat de school zich zorgen maakt over de ontwikkeling van de leerling, wordt het contact met de ouders meer gestructureerd en volgens afspraak. Elke school van het samenwerkingsverband zal ouders actief betrekken vanaf de start van het begeleidingstraject. We hebben verder deze afspraken gemaakt:

 • Scholen vragen ouders toestemming om het samenwerkingsverband in te schakelen.
 • Ouders wordt gevraagd het groeidocument mede in te vullen.
 • Aan ouders wordt expliciet gevraagd welke ondersteuningsbehoefte zij zelf hebben.
 • Ouders wordt gevraagd mee te denken over het ontwikkelingsperspectief van hun kind.
 • Het ontwikkelingsperspectief wordt minimaal éénmaal per jaar met de ouders besproken.
 • Ouders denken mee over het arrangement dat nodig is voor hun kind.
 • Medewerkers van het samenwerkingsverband nemen contact op met ouders om zich voor te stellen en na te gaan of er bepaalde verwachtingen zijn ten aanzien van de begeleiding.
 • Ouders worden actief betrokken bij de inzet van het arrangement en de evaluatie.

Naast een betrokkenheid op het niveau van het eigen kind, is het ook van belang dat ouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van organisaties die (mede) een bijdrage leveren aan ontwikkeling van kinderen. Elk samenwerkingsverband heeft daarom een ondersteuningsplanraad waarin ouders en personeelsleden zitting hebben. Klik hier voor meer informatie over de OPR.

 

Scholen en besturen zijn verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek voor elk kind. Dit gebeurt in nauw overleg met ouders. Toch kan het gebeuren dat er verschillende inzichten ontstaan, ondanks dat ouders tijdig en volledig betrokken zijn. Bijvoorbeeld over de vraag welke ondersteuning het kind nodig heeft en hoe en waar die ondersteuning het beste aan te bieden is. Ouders en scholen kunnen bij een geschil de volgende stappen ondernemen voor advies of bemiddeling:

 • Mediation
 • Advisering en begeleiding door de onderwijsconsulenten. Meer informatie is te vinden op www.onderwijsconsulenten.nl.
 • Bezwaarprocedure