Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

Wanneer extra ondersteuning in de vorm van een arrangement niet voldoende is dan kan een leerling worden doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Hierover leest u meer op deze pagina.

 

Speciaal basisonderwijs

Het speciaal basisonderwijs is voor leerlingen die een grotere ondersteuningsbehoefte hebben dan de basisondersteuning en extra ondersteuning bieden en die niet in aanmerking komen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs. In het speciaal basisonderwijs zitten leerlingen die meer intensieve ondersteuning nodig hebben bij het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en (sociaal) gedrag. Voor deze leerlingen is - in elk geval voor een bepaalde tijd - het volgen van onderwijs binnen de reguliere basisschool niet meer passend. Het samenwerkingsverband heeft twee scholen voor speciaal basisonderwijs in de regio.

 

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is voor leerlingen die vanwege leer- en/of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of vanwege gedragsstoornissen extra ondersteuning in een aparte setting nodig hebben. Het samenwerkingsverband heeft vier scholen voor speciaal onderwijs binnen de eigen regio grenzen. Daarnaast werkt PPO Delflanden samen met scholen voor speciaal onderwijs buiten de regiogrenzen van PPO Delflanden. Deze samenwerking is nodig omdat ons samenwerkingsverband niet alle vormen van speciaal onderwijs binnen de regiogrenzen heeft. Van de leerlingen die vanuit ons samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) krijgen voor het speciaal onderwijs gaat op dit moment bijna de helft naar een school buiten de regio.

 

Aanbod SBO en SO buiten de regio

Ons samenwerkingsverband biedt niet alle vormen van speciaal onderwijs. Van de leerlingen die vanuit ons samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) krijgen voor het speciaal onderwijs gaat bijna de helft naar een school buiten de regio. Dat wordt niet alleen veroorzaakt door het gebrek aan bepaalde vormen van gespecialiseerd onderwijs in ons samenwerkingsverband, maar ook door de thuisnabijheid van sommige voorzieningen in de grote steden voor leerlingen uit ons samenwerkingsverband.

Leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en psychiatrische problemen gaan nu naar SO-scholen in Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam.

 

Welke scholen zijn niet aangesloten bij het samenwerkingsverband?

De scholen voor speciaal onderwijs die het onderwijs aan slechtziende kinderen verzorgen (cluster 1) en de scholen die het onderwijs aan kinderen met gehoorproblemen en/of taal-en spraakproblemen (cluster 2) verzorgen zijn geen onderdeel van het samenwerkingsverband. Ook scholen die prive onderwijs geven en scholen voor reformatorisch onderwijs zijn niet aangesloten bij het samenwerkingsverband.