Toelaatbaarheidscommissie (TLC)

Het samenwerkingsverband heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om een toelaatbaarheidsverklaring af te geven voor leerlingen die (tijdelijk) naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) gaan. Hiervoor is de toelaatbaarheidscommissie (TLC) ingesteld. De toelaatbaarheidscommissie monitort de aanmeldingen, plaatsingen en terugplaatsingen.

Deze toelaatbaarheidscommissie bestaat uit een voorzitter, eerste deskundige en een tweede deskundige (afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van leerling). De voorzitter en de leden zijn allen onafhankelijk van de (speciale) scholen die deel uit maken van PPO Delflanden en leggen verantwoording af aan de directeur.

 

Werkwijze

De toelaatbaarheidscommissie beoordeelt de aanvraag inhoudelijk en kijkt ook of alle processtappen goed zijn doorlopen.

Een eerste deskundige/ lokale ondersteuningsadviseur van de TLC beoordeelt tijdens het proces of een speciale lesplaats noodzakelijk is. Na indiening van het volledige groeidocument bij de voorzitter van de TLC wijst de voorzitter een tweede deskundige/expert aan. Deze tweede deskundige/expert beoordeelt onafhankelijk de aanvraag en geeft een tweede advies aan de voorzitter. De voorzitter besluit over de toelaatbaarheid. Bij verschil van opvatting roept de voorzitter de commissie bijeen. Ouders en andere betrokkenen worden daarbij gehoord.

Daarnaast wordt ook beoordeeld of het eindadvies (het ontwikkelingsperspectief in het groeidocument) van de leden van het overleg alle noodzakelijke onderdelen bevat en of de processtappen volledig en zorgvuldig zijn doorlopen.

 

De criteria voor het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) zijn niet wettelijk bepaald. Het samenwerkingsverband heeft zelf de criteria en de procedure bepaald voor het afgeven van een TLV. Ook bepalen wij de duur van de toelaatbaarheidsverklaring.

 

Bezwaar

Tegen de beslissing van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van de leerling tot een speciale lesplaats kan door de betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur bezwaar worden ingediend. Het samenwerkingsverband is verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Deze adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar.PPO Delflanden is aangesloten bij de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so te Utrecht (LBT).

 

Indien u bezwaar heeft tegen een TLV-uitspraak dan kunt u binnen zes weken na dagtekening schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

  • Naam en adres van de belanghebbende
  • Datum en handtekening
  • Een kopie van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • De argumenten voor bezwaar