Route

Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken wat er van iedere school in de regio verwacht mag worden op het gebied van onderwijs en ondersteuning. De zogenaamde basisondersteuning. Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig dan er vanuit de basisondersteuning gegeven kan worden. Pas nadat de school alle mogelijkheden van de basisondersteuning heeft benut, kan de school kiezen voor het inzetten van extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) aanvragen.

 

Extra ondersteuning middels een arrangement of een TLV,  kan worden aangevraagd via het Groeidocument van PPO Delflanden. 

 

In het Kaderdocument ‘Van ondersteuning naar arrangement', staan de afspraken die we hebben gemaakt over het arrangeren, dat wil zeggen het toewijzen van voorzieningen/arrangementen. Elk samenwerkingsverband heeft de wettelijke verplichting om aan te geven op welke wijze (procedure) en op basis waarvan (criteria) leerlingen naar een speciale lesplaats (SBO of SO) worden verwezen. Het beleid dat hierover is afgesproken staat in het ondersteuningsplan. Het kaderdocument beschrijft de praktische uitwerking van dat beleid en kunt u hier downloaden.