Werkwijze TLC

Sinds 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van een leerling tot speciaal basisonderwijs of tot speciaal onderwijs. Hiervoor is de toelaatbaarheidscommissie (TLC) ingesteld. De toelaatbaarheidscommissie monitort de aanmeldingen, plaatsingen en terugplaatsingen. De toelaatbaarheidscommissie bestaat uit een voorzitter, eerste deskundige en een tweede deskundige (afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van leerling). De voorzitter en de leden zijn allen onafhankelijk van de (speciale) scholen die deel uit maken van PPO Delflanden en leggen verantwoording af aan de directeur.

 

Processtappen
De toelaatbaarheidscommissie beoordeelt de aanvraag inhoudelijk en kijkt ook of alle processtappen goed zijn doorlopen.

De volgende procestappen zijn afgesproken:

 • De basisschool heeft aangetoond dat het minimaal heeft gedaan wat volgens de basisondersteuning mag worden verwacht.
 • Er heeft (minimaal) één leerlingbespreking met het ondersteuningsteam en de ouders plaatsgevonden.
 • Het groeidocument, inclusief ontwikkelingsperspectief, is opgesteld en aangevuld in samenspraak met ouders, ondersteuningsteam en lokale ondersteuningsadviseur.
  In het ontwikkelingsperspectief voor een leerling in het regulier onderwijs zijn in ieder geval opgenomen:
  • De belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces.
  • Het te verwachten uitstroomniveau van de leerling en een onderbouwing daarvan.
  • De afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning, met duidelijke, concrete doelen en resultaatverwachtingen. Het ont-wikkelingsperspectief wordt vastgesteld na op overeenstemming gericht overleg met de ouders.
 • Afhankelijk van de vragen van leerling en ouders is de hulp ingeroepen van CJG/jeugdhulp/gezinshulp.
 • School, ouders, lokale ondersteuningsadviseur en specialist ontvangende speciale lesplaats formuleren gemeenschappelijk een advies voor plaatsing speciale lesplaats. De duur van de plaatsing wordt gemotiveerd aangegeven. Voor een verzoek tot een speciale lesplaats speciaal onderwijs wordt ook het bekostigingsniveau gemotiveerd (categorie laag, midden of hoog). Ook staat beschreven of het gaat om een volledige of gedeeltelijke plaatsing.
 • De schoolondersteuningsprofielen van zowel de eigen school als van de speciale lesplaats zijn meegenomen bij het tot stand komen van het besluit.
 • Er heeft eerste deskundigenadvies plaatsgevonden. Dit deskundigheidsadvies is geformuleerd door de lokale ondersteuningsadviseur.
 • Er is een advies geformuleerd met betrekking tot leerling vervoer.
 • De aanvraag is ondertekend door de directeur van de aanvragende school, de ouder(s)/wettelijke verzorger(s) en de eerste deskundige.
 • De aanvraag wordt verstuurd naar de Toelaatbaarheidscommissie.

 

Bezwaar
Tegen de beslissing van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van de leerling tot een speciale lesplaats kan door de betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur bezwaar worden ingediend. Het samenwerkingsverband is verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Deze adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar. PPO Delflanden is aangesloten bij de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so te Utrecht (LBT).

Indien u bezwaar heeft tegen een TLV-uitspraak dan kunt u binnen zes weken na dagtekening schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

 • Naam en adres van de belanghebbende
 • Datum en handtekening
 • Een kopie van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • De argumenten voor bezwaar