Werkwijze TLC

 

De TLC van PPO Delflanden

De toelaatbaarheidscommissie (TLC) van PPO Delflanden bestaat uit een voorzitter, eerste deskundigen (de lokaal ondersteuningsadviseurs (LOA's) en tweede deskundigen (verschillende deskundigen).

 

De TLC beslist of een kind in aanmerking komt voor een toelaatbaarheidsverklaring of TLV voor speciaal (basis) onderwijs. Ook monitort de TLC de afgegeven TLV's en terugplaatsingen.

De TLC gaat over de afgifte van de TLV. Scholen voor speciaal (basis) onderwijs gaan over plaatsing. Alleen scholen kunnen een leerling aanmelden bij de TLC. Het e-mailadres van de TLC is tlc@ppodelflanden.nl

 

Hoe gaat de TLC te werk? De processtappen

De TLC van PPO Delflanden gaat zorgvuldig te werk, daarvoor zijn processtappen (zie kaderdocument).

 

De TLV aanvraag

Een TLV kan de school aanvragen via TOP dossier. Scholen binnen het samenwerkingsverband PPO Delflanden vinden in de gebruikershandleiding Loketfunctie van TOP dossier uitleg over de te volgen stappen en de benodigde documenten.

 

Scholen die niet binnen het samenwerkingsverband PPO Delflanden vallen, kunnen via het TLV Stroomschema 2023 nagaan bij welk samenwerkingsverband zij een TLV moeten aanvragen. Voor een TLV aanvraag door scholen buiten ons samenwerkingsverband kan contact worden opgenomen met de TLC: tlc@ppodelflanden.nl.

 

Een TLV herbeoordeling

Ieder schooljaar lopen er TLV's af. Het speciaal (basis) onderswijs kan opnieuw een TLV aanvragen. Onder het kopje Ondersteuning aanvragen vindt u informatie over de te volgen procedure.

Voor scholen die buiten het samenwerkingsverband PPO Delflanden vallen is er een ander aanvraagformulier (B2-B Aanvraagformulier herbeoordeling TLV 2024 - zonder licentie TOP dossier).

 

Bezwaar maken 
Tegen de beslissing over de toelaatbaarheid van de leerling tot een speciale lesplaats kan door de betrokken ouders, maar ook door het schoolbestuur bezwaar worden ingediend.

 

PPO Delflanden heeft (bezwaar)adviescommissie. Deze adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar. PPO Delflanden is aangesloten bij de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so te Utrecht (LBT).

 

Indien u bezwaar heeft tegen een TLV-uitspraak, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

  • Naam en adres van de belanghebbende
  • Datum en handtekening
  • Een kopie van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • De argumenten voor bezwaar

U kunt het bezwaar sturen naar: jrauwerdink@ppodelflanden.nl

 

PPO Delflanden stuurt bezwaarschrift door naar de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so te Utrecht (LBT).