Bezwaar

Het komt voor dat ouders het niet eens zijn met de beslissing van het samenwerkingsverband om wel of niet een tlv af te geven. Zo kunnen ouders van mening zijn dat hun kind het beste onderwijs kan volgen op een speciale school, terwijl het samenwerkingsverband besluit om geen tlv af te geven. Of omgekeerd, het samenwerkingsverband geeft na aanvraag van de school een tlv af, terwijl de ouders de voorkeur geven aan regulier onderwijs voor hun kind.
Als ouders het niet eens zijn met het besluit van PPO Delflanden kunnen ze een bezwaar indienen bij het bestuur van PPO Delflanden. Zodra dit bezwaarschrift binnenkomt, wordt vanuit PPO Delflanden contact gezocht met ouders. Er wordt uitleg gegeven over het besluit en met ouders wordt gekeken naar een goede oplossing. Vaak komen beide partijen er op deze manier samen uit. Als dit niet het geval is, dan stuurt PPO Delflanden het  bezwaarschrift door naar de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so te Utrecht (LBT).

 

Als u bezwaar heeft tegen een TLV-uitspraak dan kunt u binnen zes weken na dagtekening schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

 

Naam en adres van de belanghebbende

Datum en handtekening

Een kopie van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

De argumenten voor bezwaar

U kunt het bezwaar sturen naar: bestuur@ppodelflanden.nl