Veel voorkomende vragen

Veel voorkomende vragen rond zorgplicht
Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen de plicht gekregen hebben om te zorgen voor een goede onderwijsplek voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Die plek kan zijn op de school van aanmelding, of op een andere school. 

 

Wat houdt zorgplicht in?

Als een leerling wordt aangemeld op een school, en duidelijk is dat er extra ondersteuning nodig is, dan geldt de zorgplicht. Ook als een leerling al naar school gaat, en pas later duidelijk wordt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, geldt de zorgplicht.

 

Op basis van die zorgplicht is de school verplicht om ervoor te zorgen dat de leerling een goede onderwijsplek krijgt. Het uitgangspunt daarbij is de school waar de leerling is aangemeld. De school waar de leerling is aangemeld doet onderzoek naar de extra ondersteuning voor een leerling, en hoe de school dat kan organiseren. Hiervoor heeft de school ook informatie van ouders nodig.

De school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Daarin staat welke ondersteuning de school kan bieden.

 

Als een leerling op meerdere scholen wordt aangemeld, wordt aan ouders gevraagd welke school hun voorkeur heeft. Deze voorkeurschool krijgt zorgplicht.

 

Het kan ook zijn dat de school denkt dat zij niet de beste plek is voor de leerling. Dat kan de school pas zeggen, nadat zij hebben onderzocht welke ondersteuning nodig is, en of ze dat kunnen bieden. Kan de school niet de juiste ondersteuning bieden en is een andere lesplaats beter, dan wordt dat overlegd met ouders. De school adviseert dan een andere school in het samenwerkingsverband. Dat kan een reguliere school, of een speciale lesplaats zijn. Na overleg met de ouders, gaat de school zoeken naar een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband voor passend onderwijs.

Bureau PPO Delflanden wordt betrokken als er gezocht wordt naar een speciale lesplaats of als er een arrangement nodig is. 

 

Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van de leerling, dan heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. De inschrijving is geldig tot het besluit over toelating is genomen.

 

Hoe bepaalt de school welke plek geschikt is voor mijn kind?

De school onderzoekt eerst of zij zelf een passend aanbod kan bieden. Dat doet de school op basis van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Daarbij spelen 3 factoren een belangrijke rol:

 

  • de (on)mogelijkheden van het kind
  • de (on)mogelijkheden van de school
  • de wensen van de ouders

Als plaatsing een te grote belasting vormt voor de school, heeft de school een argument om de leerling niet toe te laten. De school moet dan een andere school vinden voor de leerling.

 

Wachtlijsten en zorgplicht. Hoe werkt dat?

Een school mag een leerling weigeren als de school vol is. Een school moet altijd een consequent en transparant toelatingsbeleid voeren en dit laten zien. Voor ouders hoort dit toelatingsbeleid toegankelijk te zijn.De school kan bijvoorbeeld in de schoolgids en/of op de website van de school een toelichting geven. 

Als een school vol is moet het voor ouders duidelijk zijn hoeveel plaatsruimte er op de school is en hoeveel aanmeldingen er zijn. Ook moet voor ouders altijd helder zijn dat de aanmelding van hun kind op gelijke wijze is behandeld als alle andere aanmeldingen.

De school mag voorrangsregels toepassen zoals broertjes-zusjes-regeling of voor bepaalde postcodegebieden.

 

Als een school vol zit en ouders melden hun kind schiftelijk aan, dan heeft de school geen zorgplicht in het kader van passend onderwijs. Ook niet als de school een leerling op een wachtlijst plaatst.

 

Hoe werkt zorgplicht bij een verhuizing?

Bij verhuizing gelden dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. 

 

Vanaf welke leeftijd geldt de zorgplicht?

Een kind kan vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 3 jaar kunnen ouders/verzorgers hun kind schriftelijk aanmelden bij een school. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, geven ouders dit bij de aanmelding aan. De zorgplicht gaat dan direct in, ook al is het kind jonger dan 4 jaar. 

Soms worden kinderen aangemeld voordat zij 3 jaar zijn. Dan spreken we van een vooraanmelding. De zorgplicht gaat dan nog niet in. 

 

 

Wat is een schoolondersteuningsprofiel?
Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een school binnen een samenwerkingsverband kan bieden.

 

In een schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van bureau PPO Delflanden. Ook op het internet is informatie beschikbaar. De ondersteuningsprofielen van de meeste scholen zijn via de link op onze site in te zien. Via websites van scholen kunt u ook een schoolondersteuningsprofiel vinden.  

 

Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijszorg binnen het samenwerkingsverband.

Wat is het verschil tussen SBO en SO?
Het speciaal basisonderwijs (SBO) is een reguliere school, bedoeld voor kinderen met leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Deze leerlingen hebben een plek nodig waar de groepen wat kleiner zijn. Er is meer specialistische ondersteuning dan op een basisschool. De structuur van de school is gericht op deze doelgroep kinderen.

 

Speciaal onderwijs (SO) kent veel vormen. Zo zijn er scholen voor leerlingen die lichamelijk of verstandelijk beperkt zijn. Er zijn scholen voor langdurig zieke kinderen. Er zijn ook scholen voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben.

Zijn er wachtlijsten in het Speciaal onderwijs?
Er zijn momenteel wachtlijsten in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Iedere speciale school kan informatie geven over de wachtlijst van een school. Bij vragen over een wachtlijst neemt u contact op met de desbetreffende school.
Het samenwerkingsverband PPO Delflanden? Wat is dat?
PPO Delflanden is een samenwerkingsverband voor passend onderwijs van scholen en voor scholen in de regio Delft, Pijnacker –Nootdorp, Lansingerland en Midden-Delfland.  De medewerkers van Bureau PPO Delflanden ondersteunen de scholen bij het creëren van passend onderwijs op de scholen.
Ik denk dat mijn kind extra ondersteuning nodig heeft op school? Kan ik zelf het initiatief nemen en contact opnemen met bureau PPO Delflanden?
Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan bespreekt u dit met de leerkracht of de intern begeleider (IB-er) van de school van uw kind. Alleen scholen kunnen een aanvraag voor extra ondersteuning doen bij bureau PPO Delflanden.
Wat is een TLV? Waar heb ik dat voor nodig?
TLV staat voor Toelaatbaarheidsverklaring. Deze verklaring is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een lesplaats op een SO en SBO. Lees voor meer informatie "overstap naar een speciale lesplaats" en "wat is een TLV nu precies".
Wat is de rol van de school en wat de rol van PPO Delflanden binnen passend onderwijs?
De school is altijd verantwoordelijk voor uw kind. PPO Delflanden ondersteunt bij het creëren van extra ondersteuning (een arrangement) binnen onderwijs en wordt betrokken bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)voor een speciale lesplaats.
Wat is een OPR?
De ondersteuningsplanraad ofwel OPR, is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. De OPR bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeel van de aangesloten scholen. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. In dit plan staan de afspraken rond passend onderwijs voor de komende vier jaar.
Wat is een toelaatbaarheidscommissie?
Een toelaatbaarheidscommissie of TLC is een onafhankelijke commissie die beslist of een kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) tot het speciaal (basis) onderwijs krijgt. 

Ook PPO Delflanden heeft een TLC. 

Op deze website is meer over de TLC van PPO Delflanden te vinden.

Ik wil dat mijn kind passend onderwijs krijgt op een particuliere school. Kan dan?

 

Samenwerkingsverbanden krijgen vanuit ouders en/of scholen soms het verzoek om middelen beschikbaar te stellen voor leerlingen die onderwijs (willen) volgen bij een particuliere onderwijsinstelling. Samenwerkingsverbanden en scholen kunnen en mogen niet aan deze verzoeken voldoen. Het is wettelijk gezien niet mogelijk om onderwijsmiddelen in te zetten om een leerling particulier onderwijs te laten volgen. In onderwijswetgeving is vastgelegd waaraan onderwijsbekostiging besteed mag worden (art. 148 WPO; 99 WVO; 143 WEC). Het volgen van particulier onderwijs valt niet onder de reikwijdte van deze bestedingsmogelijkheden.